* V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a  GDPR je spracovanie osobných údajov podmienené udelením súhlasu. V prípade, že ako dotknutá osoba súhlasíte s ich spracovaním, tak v čati "Message" on line formulára uveďte slovo "Súhlasím", čím poskytujete súhlas so spracovaním svojich v on line formulári uvedených osobných údajov, tam uvedenému subjektu/prevádzkovateľovi, za účelom získania informácií o poskytovaných službách a produktoch alebo ich poskytnutia a zároveň potvrdzujete, že  Vám boli v zmysle ustanovení §19  a nasl. cit. zákona týmto poskytnté základné informácie, ktoré Vám je prevádzkovateľ povinný pri získavaní osobných údajov poskytnúť a ste si  vedomá svojich práv dotknutej osoby. Súhlas platí na dobu piatich rokov a je ho možné kedykoľvek odvolať.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32,  827 99 Bratislava 27,  ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie oprávnené subjekty sú uvedené v on-line zozname subjektov:http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov


Kontakt

JUDr. Jana Jančinová – HOME IN
Vysoká 26, 811 06 Bratislava
Mobil:+421 903 225 335
Email: homein@homein.sk
www.homein.sk
IČO: 30851939

Registrácie

(identifikačné údaje jednotlivých podnikateľských subjektov)

JUDr. Jana Jančinová, advokátka, zap. v zoz. advokátov SAK, pod č. 2049
JUDr. Jana Jančinová, mediátor, zap. v zoz. mediátorov MS SR, pod č. 599
JUDr. Jana Jančinová - HOME IN, Obv. úrad Bratislava, č. živ. r. 110-214724
JUDr. Jana Jančinová, certifikovaný realitný poradca, SORA, číslo 111001

Kde nás nájdete