Zákon o krátkodobom nájme bytu č. 98/2014 Z.z. (4/2014).


Zákon je osobitným právnym predpisom vo vzťahu k Občianskemu zákonníku a nedotýka sa inštitútu tzv. chráneného nájmu, nevzťahuje na sociálne byty, byty osobitného určenia, byty v domoch osobitného určenia, služobné a družstevné byty, byty vo vlastníctve obcí, vyšších územných celkov, Bratislavy, Košíc a ich mestských častí.
Krátkodobý nájom bytu je možné dohodnúť uzavretím nájomnej zmluvy písomnou formou, najdlhšie na dva roky, najviac dvakrát predľžiť, t.j. vrátane opätovného predľženia dohodnúť najviac na dobu šesť rokov. 

Zabezpečuje vyrovnanejšie postavenie zmluvných strán, najmä eliminovať nedostatočné možnosti prenajímateľa pri ochrane vlastníckych práv v prípade hrubého porušenia zmluvy nájomcom alebo tretími osobami, a to najmä umožnením dohodnúť si výpovedný dôvod, dôvody odstúpenia, skrátením minimálnej dĺžky výpovednej lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako mesiac a v určených prípadoch nie menej ako 15 dní (napr. ak by nájomca poškodzoval byt alebo nezaplatil nájomné a súvisiace platby za dlhší čas ako 2 mesiace). Postavenie prenajímateľa posilňuje aj zákonné zakotvenie ustanovení o peňažnej zábezpeke a úprava pri vyprataní bytu.
Zákon prináša pozitívnu zmenu predovšetkým pre tých prenajímateľov bytov, ktorí si v súvislosti s prenájmom bytu riadne plnia svoju registračnú povinnosť na daň z príjmu.

PRÁVO - PORADENSTVO - MEDIÁCIA


Advokácia

 • Občianske právo - poskytovanie právneho poradenstva, analýz a vypracovávanie právnych dokumentov v oblasti najmä záväzkového práva, vrátane práva nehnuteľností (sprostredkovateľských, nájomných, kúpnych a záložných zmlúv, zmlúv o budúcich zmluvách, zmlúv o pôžičke, zmlúv o dielo atď.)
 • Obchodné právo a pracovné právo- kompletný právny servis pri založení spoločností a ich zmenách, obchodnej činnosti (zmluvy o dielo, úverové, mandátne zmluvy, zmluvy o spolupráci, dohody o urovnaní, analýzy a stanoviská, bankové produkty atď.), riešení vzťahov so zamestnancami (pracovné zmluvy atď.) a spolupracujúcimi osobami
 • Autorské právo a právo duševného vlastníctva - problematika úpravy autorského zákona, predovšetkým v oblasti stavebnej a projekčnej činnosti – architektúry (zmluvy o vytvorení diela, licenčné zmluvy atď.)
 • Správne právo a konania pred orgánmi štátnej správy - poradenstvo a príprava podaní vo vzťahu ku katastru nehnuteľností, živnostenskému úradu, stavebnému úradu a pod.


Právne due diligence
kontrola a právna analýza celkového stavu spoločnosti - posúdenie relevantných informácií o spoločníkoch, majetkovej účasti na podnikaní iných spoločností, pracovnoprávnych vzťahoch, úverových vzťahoch a iných zmluvných vzťahoch, právach a záväzkoch voči tretím osobám, právach duševného vlastníctva atď. za účelom zhodnotenia efektivity, zistenia rizík a predvídania súdnych sporov alebo iných nákladov z dôvodu nedostatočnej právnej ochrany.

Právne poradenstvo a servis v oblasti realitnej činnosti
v oblasti právneho zastrešenia realitnej činnosti, najmä vypracovania alebo pripomienkovania zmlúv a právnych podaní pre realitné kancelárie a realitných sprostredkovateľov ako aj klientov, ktorí nemajú záujem aj o využitie našich realitných služieb

Mediácia

 • mediácia- mimosúdne riešenie sporov v oblasti obchodnej, občianskej, rodinnej/rozvody, či pracovnej, v ktorom mediátor – neutrálna osoba, na ktorej sa sporiace sa strany dohodnú, nesúdi ani nevynáša rozhodnutia, ale iba pomáha stranám vyjednať vyvážené urovnanie sporu nájdením riešenia akceptovateľným pre obe strany. Mediácia sa dá použiť pred súdnym sporom, arbitrážou alebo súčasne s nimi. Je rýchla, neformálna a neposlednom rade, v prípade nájdenia spoločného riešenia môže ušetriť nemalé peňažné prostriedky. Viac o priebehu a podmienkach mediácie a postupe mediátora sa dozviete v zákone č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v platnom znení - https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Mediatori/Uvod.aspx
 • mediácia (vrátane podaní) sa vedie v zásade v slovenskom jazyku
 • cenník - odmena mediátora (od 40 eur/hod) ako aj spôsob jej úhrady (v zásade za počet hodín mediácie v danom mesiaci) sa určuje v zmysle zákona o mediácii dohodou medzi mediátorom a zúčastnenými osbami
 • predchádzanie a mimosúdne riešenie sporov (zamestnanec/spolupracovník/zamestnávateľ/obchodný partner) formou individuálnej analýzy problému jednotlivca alebo mediačného auditu, uzavretím dohôd o urovnaní a pod.
 • mediačný audit - identifikácia komunikačných problémov na pracovisku (nedostatočná alebo kritizujúca komunikácia, pokles výkonnosti, upadajúca firemná kultúra a pod.), návrh možností ich riešení s cieľom predídenia vzniku reálnych sporov a ich celo firemných následkov


Podnikateľské - personálne a podnikateľsko- manažérske  poradenstvo

 • poradenstvo pri výbere zamestnancov a spolupracovníkov (živnostníkov), definovaní profilu obsadzovanej pozície, existujúcich pozícií a pracovných náplní
 • poradenstvo pri vzdelávaní a hodnotení zamestnancov a efektívnosti pracovných pozícií
 • personálno - právne analýzy efektívnosti pozícií a výkonov
 • efektívne riadenie - riadenie podriadených, komunikácia s obchodnými partnermi za účelom dosahovania želanej produkcie
 • vnútro firemné organizačno - právne audity
 • poradenstvo pri tvorbe a zmenách organizačnej štruktúry a interných predpisov
 • pomoc pri nastavení zmien firemných procesov, komunikačných línií za účelom optimálneho vykonávania úloh a dosahovania želaných výsledkov


V prípade záujmu o zaslanie otázky, mediácie alebo poskytnutia právneho alebo podnikateľského poradenstva využite možnosť zaslania Vášho dopytu prostredníctvom nášho emailu homein@homein.sk alebo vyplnením on-line formulára na stránke kontakt.