Odstúpenie od zmluvy - formulár

Informácia o práve odstúpiť od zmluvy

V súlade so  z. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej v zmysle tohto zákona aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy spotrebiteľ odošle predávajúcemu/poskytovateľovi služby na adresu uvedenú v zmluve, pričom môže využiť priložený vzorový formulár. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je oznámenie o odstúpení odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpením od zmluvy má spotrebiteľ nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré uhradil predávajúcemu/poskytovateľovi služby v súvislosti so zmluvou, a to najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spôsob vrátenia platieb je rovnaký ako spôsob zaplatenia, ak sa strany nedohodli inak. Spotrebiteľ môže súhlasiť alebo nesúhlasiť so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (súhlas alebo nesúhlas spravidla uvádza v zmluve), pričom si je vedomý, že po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy a že odstúpením pred úplným poskytnutím služby je povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

Spotrebiteľ:

Meno a priezvisko:......................................................................................................., Adresa:........................................................................................................................

VEC: Odstúpenie od ............. (názov zmluvy).....

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od .........(názov zmluvy)...... zo dňa ......................, ktorú som ako ................. uzatvoril s Vami

.................. (obchodné meno a adresa miesta podnikania) .......................... ako poskytovateľom služby ............(popis služby)....................................................................

V ............................ dňa ......................


...................................................................
.....(meno a priezvisko a podpis spotrebiteľa)....

Prihlásenie