GDPR a poučenie o reklamáciách (homein)

GDPR - Zásady ochrany osobných údajov (homein)

sú uplatňované prevádzkovateľom JUDr. Jana Jančinová - HOME IN, so sídlom: Čajakova 18, 811 05 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 30851939, zápis: OÚBA, č.ž.r.110-214724 (ďalej aj len „prevádzkovateľ") v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)

1. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od svojich klientov, verejných alebo zákonných zdrojov, napr. výpisom z verejných registrov a pod.

2. Prevádzkovateľ v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov spracúva Vaše osobné údaje:
A) na základe Vášho súhlasu
v prípade, ak je na spracúvanie Vašich osobných údajov vyžadovaný Váš súhlas. Rozsah spracovávaných osobných údajov bude závisieť od konkrétneho účelu, napr. ak ste prejavili záujem o o službu home stagingu alebo o kontaktovanie s inou ponukou služieb, prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje na uvedený účel home stagingu alebo evidencie Vášho dopytu. Spracúvané budú najmä Vaše kontaktné údaje a údaje o vlastnostiach nehnuteľnosti, o home staging ktorej máte záujem. Právnym základom je Váš súhlas s takým spracúvaním. Osobné údaje budú spracúvané po dobu, na ktorú ste súhlas udelili (inak spravidla do splnenia účelu, max. 5 rokov). Máte právo kedykoľvek požiadať o ukončenie spracúvania osobných údajov na uvedený účel, odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, alebo požiadať o ich vymazanie. Odvolať súhlas môžete písomne alebo e-mailom na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu
B) nevyhnutné na plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje budú spracúvané prevádzkovateľom v rozsahu potrebnom na plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy (vrátane predzmluvných vzťahov). Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plniť povinnosti prevádzkovateľa, ktoré mu zo zmluvy vyplývajú. Právnym základom spracúvania Vašich údajov bude uzavretá zmluva. Údaje budú uchované po dobu vyžadovanú plnením zmluvy, právnymi predpismi alebo potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov
C) nevyhnutné podľa osobitného predpisu
v súvislosti s hlavným účelom spracovania môžu byť osobné spracúvané aj na ďalšie účely v rozsahu, v akom to od prevádzkovateľa vyžadujú právne predpisy (napr. povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve a pod.). V týchto prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa a osobné údaje budú uchovávané po dobu vyžadovanú právnymi predpismi
D) nevyhnutné na účel oprávnených záujmov
Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, napr. ochrana zabezpečenia priestorov, spracovávanie osobných údajov uvedených v zázname o vykonanej obhliadke nehnuteľnosti, ako aj na účely priameho marketingu. Osobné údaje budú spracúvané iba po nevyhnutnú dobu, kým neodpadne dôvod ich spracúvania alebo právny predpis neurčí lehotu. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým spočíva v ochrane práv prevádzkovateľa a dokumentovaní vykonávania jeho činnosti. Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo vyjadriť nesúhlas, resp. namietať. Uplatnenie námietky znamená, že prevádzkovateľ ukončí spracúvanie a nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

3. S naplnením najmä cieľov činností prevádzkovateľa môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám, napr. poskytovateľom právnych, technických (IT), účtovných služieb a pod.

4. Ak odpadne niektorý dôvod spracúvania, nemusí to mať vždy za následok, že uchovávanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľ ukončí. Môže ich v ponechanom obmedzenom množstve spracúvať v súlade s právnymi predpismi na nadväzujúci účel alebo iný účel s iným právnym základom.

5. Máte právo a) na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané, b) požadovať opravu Vašich osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov, c) získať svoje osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu, avšak iba v prípade, ak sú prevádzkovateľom spracúvané automatizovanými prostriedkami, d) požadovať obmedzenie spracúvania prevádzkovateľom, ak zároveň napadnete správnosť Vašich osobných údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné alebo už ich nepotrebuje prevádzkovateľ, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov, e) požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť, f) podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

6. Uplatniť Vaše práva môžete zaslaním mailu alebo písomnej žiadosti na kontaktné údaje prevádzkovateľa.

7. V rámci spracúvania osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie a osobné údaje nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie.

8. Prevádzkovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. Súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s použitím spomínanej technológie. Bližšie informácie o typoch a účeloch cookies, získania súhlasu, Vašich právach atď. sú uvedené v samostatných Zásadách ochrany osobných údajov - cookie umiestnených na cookie lište (doplnené 31.01.2022).

9. Informácie, ktoré je Vám prevádzkovateľ povinný vzhľadom na spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Prevádzkovateľ si z tohto dôvodu vyhradzuje možnosť tieto zásady upraviť alebo zmeniť v akomkoľvek rozsahu. Tieto zásady nadobudli účinnosť dňom 19.10.2018.

Poučenie o reklamáciách a alternatívnom riešení sporov (homein)

V zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa môžete uplatniť reklamáciu u prevádzkovateľa , ktorý určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo na náhradu škody. Máte právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým vybavil Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že prevádzkovateľ porušil Vaše práva. Máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcii, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (e-mail: ars@soi.sk, adr@soi.sk), ak prevádzkovateľ na Vašu žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Podrobnejšie informácie sú uvedené v reklamačnom poriadku prevádzkovateľa. Ďalšie oprávnené subjekty na alternatívne riešenie sporu sú uvedené v on-line zozname subjektov:na tomto odkaze

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie